Legal & Pricing

Due to ever changing currency exchange rates and shipping rates it’s not easy to get correct intel for an accurate quote. To order parts or for proforma’s of our day prices please get in touch! Most products come from overseas companies and the latest prices don’t always show up with us at the right times. So sometimes you will see products priced cheaper or more expensive elsewhere. Don’t be fooled, just mail us for the correct price.

We want to offer you the best price, but don’t forget , we also offer the service that should come with it!
Due to the extensive labour to keep a webshop updated, we have chosen not to run a webshop but rather  spend our time on service! Buying performance parts can be tricky, it’s not always clicking and spending a hard earned budget. Don’t go wasting it on parts you might not need. Get in touch and we will guide you, together we will find the best route to go.

As most of us will know, labour is highly underestimated and costs can run up quickly. The same situation for those who want to offer a special service. Custom Import Arts has invested in many software packageslike SolidWorks, Ecutek, Cobb, HKS, Microsoft, Adobe, HPTuners and many others and hardware solutions that will help our clients get a better idea of their problems and to get better results on their setups. Our very own Superflow SF880e Dyno and SF Engine Dyno and  our temperature controlled engine building cleanroom are just a few examples. A massive amount of highly specialised tools are also available. If you want a job done well, then you will need the right tools and gauges. At Custom Import Arts, we keep investing in all the necessary software/hardware and tools!

Legal Docs / Sales Conditions / Algemene Voorwaarden

         ( Right Click and Save to open the .pdf format price l

Privacybeleid

Artikelen

1. Verwerking van gegevens
2. Persoonsgegevens die verzameld worden
3. Doeleinden van de verwerking
4. Duur van het bijhouden van de gegevens
5. Recht van toegang en verbetering
6. Recht van verzet
7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
8. Cookies
9. Links naar de websites van derden
10. Aansprakelijkheid
11. Geschillen en toepasselijke wetgeving
12. Contact

Artikel 1 – Verwerking van gegevens
1.3 Custom Import Arts zal de gegevens van de Klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de Klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van de verbintenissen van Custom Import Arts, onder meer doch niet beperkt tot de correcte levering van de door de Klant bestelde Producten.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die verzameld worden
Door u opgegeven persoonsgegevens

2.1. Volgende gegevens dienen door de Klant te worden meegedeeld bij de bestelling of registratie:
• Voornaam
• Achternaam
• Emailadres
• Geboorte
1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Custom Import Arts of de websites van haar onderliggende merken als een inlog van toepassing is (voor een actueel overzicht, zie www.customimportarts.com) verwerkt Custom Import Arts bepaalde gegevens van de Klant. In geval van minderjarige Gebruikers blijven de ouders of wettelijke vertegenwoordigers verantwoordelijk voor de door de minderjarige gestelde handelingen. Zij geven daarbij expliciete toestemming, door het aanvaarden van huidige Privacy & cookies policy, tot de verwerking van de persoonsgegevens van de minderjarige conform huidige Privacy & cookies policy en voor de daarin omschreven doeleinden.
1.2. De Klant heeft het recht op toegang tot deze gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen. De Klant zal daartoe contact opnemen met Custom Import Arts.
datum
• Land
• Telefoon
• Adres (eventueel bijkomend leveringsadres)
• Betalingsgegevens

Cookies
2.2. Naast deze gegevens worden ook bepaalde gegevens verzameld via cookies (zie artikel 8).
Automatisch gegeneerde gegevens
2.3. Tijdens het gebruik van de dienstverlening kunnen automatisch gegenereerde gegevens over het surfgedrag van de gebruiker aan Custom Import Arts ter beschikking worden gesteld, zoals uw IP-adres en het type browser. Deze gegevens kunnen mogelijk persoonsgegevens betreffen.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. De persoonsgegevens van de Klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:

• Om de dienst/Producten aangeboden op de Website te kunnen leveren;
• Om een marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
• Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen;
• Om het mogelijk in de toekomst verstrekken van informatie over Custom Import Arts, haar merken en haar Producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die de Klant zouden kunnen interesseren, in zoverre de Klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd bij het aanmaken van zijn gebruikersaccount;
• Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat .

Artikel 4 – Duur van het bijhouden van de gegevens

4.1. Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren.

Artikel 5 – Recht van toegang en verbetering

5.1. De Klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail of per brief aan het adres in de Algemene voorwaarden, mits bijvoeging van een kopie van identiteitskaart. Custom Import Arts zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

Artikel 6 – Recht van verzet

6.1. De Klant kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten aan info@customimportarts.com. De Klant kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Custom Import Arts zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Custom Import Arts heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan Custom Import Arts aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 8 – Cookies

8.1. De Website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de Klant te onderscheiden van andere gebruikers van de Website. Dit helpt Custom Import Arts om de Klant een betere gebruikservaring te bieden wanneer gebruikers de Website bezoeken en laat Custom Import Arts toe de Website te optimaliseren.
8.2. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website kunnen identificeren. Zij helpen Custom Import Arts enkel de werking van de website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van de gebruikers zijn en hen informatie op maat te bieden en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is.
8.3. Bij het openen van de website, zal de Klant een pop-up banner te zien krijgen die wijst op het gebruik van cookies. In die banner zit een link naar deze Privacy & cookies policy. De Klant zal worden uitgenodigd het gebruik van cookies te aanvaarden door dit via het daartoe in de banner voorziene vakje aan te vinken. Indien de Klant, zonder dit vakje aan te vinken doorklikt naar andere plaatsen op de website, zal dit aanzien worden als een onbetwistbare toestemming met het gebruik van cookies. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden aan te vinken, aanvaardt de Klant eveneens het gebruik van cookies. Om de Website optimaal te kunnen gebruiken dient de Klant de cookies te aanvaarden wat mogelijk is via de browserinstellingen
8.4. De Klant kan cookies blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wenst u meer te weten over Cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt per browser gedetailleerd uit hoe u de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u uw vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.
8.5. Custom Import Arts maakt gebruik van Google Analytics om u aangepaste online advertenties te tonen. Met behulp van cookies kunnen er op basis van uw acties op onze Website advertenties getoond worden via externe leveranciers, waaronder Google. U kunt zich afmelden voor Google Analytics via de volgende pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .

Artikel 9 – Links naar de websites van derden

9.1. Indien de Website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door Custom Import Arts worden beheerd, zal Custom Import Arts op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s).

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1. De beperking van de aansprakelijkheid van Custom Import Arts zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie.
10.2. Custom Import Arts heeft het recht om de Website aan te passen op eender welk moment zonder de Klant hiervan te moeten verwittigen. Custom Import Arts kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de Klant zou ondervinden indien de Website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De Klant aanvaardt dat Custom Import Arts geen ononderbroken toegang tot de Website kan garanderen.
10.3. Custom Import Arts zal echter alle redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de Website aan te bieden.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijke wetgeving

11.1. Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op geschillen omtrent de toepassing of uitvoering van huidige Privacy & cookies policy.

Artikel 12 – Contact

12.1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy & cookies policy kunt u contact opnemen met Custom Import Arts , tevens de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

Custom Import Arts
Bouwelven 2
2280 Grobbendonk
info@customimportarts.com

12.2. Voor bijkomende informatie aangaande de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder gevoelige gegevens, onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 of toekomstige dwingende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kan de Klant ook terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).
ist )